chapter1 | chapter2 | chapter3 | chapter4 | chapter5 | chapter6 | chapter7 | chapter8 | chapter9 | chapter10 | chapter11
 
บทนำเรื่องแสง ... การสะท้อนแสง... กระจกราบ กระจกโค้ง... การหักเหแสง... ปริซึมและเลนส์...... ทัศนูปกรณ์............................................................................ ......................>>>>>> แสงเชิงกายภาพ
chapter9 : แสงเชิงเรขาคณิต

ทัศนอุปกรณ์

จุดประสงค์

ศึกษาการประยุกต์การสะท้อนหรือหักเหแสง ในอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันที่อาศัยหลักการ เรขาคณิตของแสง

เอกสารประกอบการเรียน ส่วนที่ 1 (pdf file), เอกสาร power point

เอกสารประกอบการเรียน ส่วนที่ 2 (pdf file), เอกสาร power point